شفا دادن شهید به مریض صعب العلاج در شهرکرمان

پیرمردی که تاچند سال پیش درگلزار شهدا غبار روبی میکرد متوجه این خانم شدواز اوپرسید:چه شده است وچراگریه میکنید.وان خانم باصدای لرزان گفت :دخترم یک بیماری صعب العلاج گرفته وفلج شده است من اهل شیراز وساکن شیراز هستم وقتی که دخترم را در حرم شاه چراغ شیراز دخیل بسته بودم تاشفای اورا از خداوند بخواهم خوابم برد ودر خواب شخصی نورانی را دیدم به من گفت: مشکلت چیست.گفتم بیماری دخترم ایشان فرمودندچرا پیش ما امده ای به شهر کرمان برو برمزار شهید مغفوری ایشان اجر ومنزلت زیادی نزد خداوند دارند وشفای بچه ات را از ایشان بخواه وهمان لحظه ازخواب بیدار شدم وبه سمت شهر شما حرکت کردم والان اینجا هستم وان پیرمرد گفت:قبرشهید رابه تونشان میدهم وتوباید به من قول بدهی اگربچه ات شفا گرفت به مانیز بگوئی وان مادر سرقبرشهید بسیار گریه کرد تا بی هوش شد و وقتی به هوش امد سریعا به خانه اش تماس گرفت و وقتی احوال دخترش را پرسید حالش منقلب شد و ما از او پرسیدیم چه شده است.ایا اتفاقی برای دخترت افتاده است ان خانم گفت:الان که من تماس گرفته ام به من گفتند:دخترت شفا گرفته است وباپای خودش به منزل برگشته است حال با این توصیف ایا وقت ان نیست کمی بیشتر به خودمان بیائیم شهید مغفوری هم مثل من وشما ادم روی هم زمین بوده است اما او توانست خودش را پیداکند وغرق نور الهی شود واخرش نیز اسمانی شود که به این درجه رسیده است اما ما ها با کلاه گذاری وچپاول حق بیت المال وحق بچه یتیم باداشتن عناوین مختلف راه رسیدن خودرا به جهنم نزدیکتر می کنیم پس تا وقت است بیائیم برگردیم تاما هم اسمانی شویم تا فردای قیامت خجالت زده ی شهدای عزیزمان نباشیم

والله من التوفیق

/ 1 نظر / 155 بازدید
m

من واقعا به این اعجاز اعتقاد دارم و برای شفای خواهرم که بیماری سرطان خون داره نیز به این شهید بزرگوار متوسل شدم و به گلزار شهدای کرمان رفتم و خواهرمم رو با خودم اونجا بردم. از ته دلم ازشون خواستم که واسطه بشن و خواهر گلم خوب بشن. آخه اون هنوز 21 سال بیشتر نداره....